Euskara

Lehengoa othe da berriro?

 referentziak 2024/05/30 - 00:00:00

Ikus daigun nóla gauzatu ahal diren foku enfatikoa eta zabalera ezberdinetako foku neutroak an SOV ordena

 balbula 2024/05/30 - 00:00:00

Foku enfatikoa eta foku neutroa gerta daitezké an SOV edo SVO ordenak (O izanki elementu rhematikoena)

 balbula 2024/05/29 - 00:00:00

Rebuschi, aipatuz Oyharçabal (1983): "...there has to be a strong pause preceding the focalized constituent in that construction [galdegai postverbala],..."

Atzokoan gogoratzen genuén ondoko aipua ti Euskaltzaindia , non euskal instituzio horrek aipatzen duén pausa bat zein egin beharko litzake artén aditz bat eta bere galdegai postverbala : [ "mutzurdin" galdegai postverbala ] oso modu bereziz esango da, pausa eginez aditzaren ondotik . [ Euskaltzaindia , 1987] Gaurkoan gogoratu nahi genuke beste aipu bat non, kasu honetan Georges Rebuschi-k ( 1991an euskaltzain urgazle eta 2002an ohorezko euskaltzain izendatua ) aipatzen digú Beñat Oyharçabal -ek hari bidalitako komunikazio personal bat (Oyharçabal : 1980an euskaltzain oso izendatua), eta non azpimarratzen den ze... ...there has to be a strong pause preceding the focalized constituent in that construction [galdegai postverbala],... [Rebuschi, aipatuz Oyharçabal, "A Note on Focalization in Basque", 1983] A strong pause . Horretaz esán ze, atzo genioenez,... Gure ikuspegitik (ikus " Hitzaldietako euskararen aditz osteko fokuen testuinguru diskurtsiboak eta aukera prosodiko nagusiak ", 2010) pausa foniko hori ez da beharrezkoa ,... ...eta ez da beharrezkoa 1) ez noiz aditz osteko informazioa dén enfatikoa , 2) eztare noiz aditz osteko informazio hori ez den hain enfatikoa, baizik gehiago, neutroa (nahiz halere izán informazio rhematikoagoa eta prosodikoki markatuagoa zein aditzaren informazio rhematiko edo akaso thematiko transizionala ). [2371] [ > > > ]  balbula 2024/05/28 - 00:00:00

Guk nahiago genuke deituko balitzaio, adibidez, azentu (intonazio) progresiboa edo diskursiboa (non geroko informazioa izan ahal dén enfatikoa edo neutroa ere)

 balbula 2024/05/27 - 00:00:00

Gure ikuspegitik ondo egokiagoa da azentu arrunta ki markatu aurrerako norabide rhematikoa, optatiboki

 balbula 2024/05/26 - 00:00:00

Juan Garziak (2013) gero gogoratzen dizkigú "bi puntuak" [:] ("Astrofisika [zera/hau] da: ..."), baina ez azentu normala ("Astrofisika dá ..."), askoz jarraituagoa

Atzokoan ikusten genuen nóla Juan Garziak 2013an proposatzen zigún eranstea apostrofo bat aurrén aditza ki markatu galdegai postverbal bat : Hortaz, zergatik ez dugu seinale berezi batez markatzen, eta kito? Ondo da, baina bigarren puntua dá: zéin seinale berezi? Zeren gauza da ze Juan Garziak bere 2013ko artikulu horretan ez dú jada soluziotzat aipatzen azentu normala (azentu akutua) baizik ... apostrofo bat ['] !! Aski litzateke, esate baterako, apostrofo bat ['] eranstea aditzaren aurreko hitzari ( edo, hobe, aditzari berari, aurrean ), hala seinalatzeko sintagma hori ez dela galdegai mintzagai baizik,... [Juan Garzia, 2013] eta jarraian proposatuko digú beste bide bat : Astrofisika [zera/hau] da:... noiz askoz errazagoa , jarraituagoa eta normalagoa litzakén: Astrofisika dá ... azentu progresibo edo diskursibo sinple bat , zeintaz, dirudienez, Juan Garzia ahaztu egin den . [2368] [ > > > ]  balbula 2024/05/25 - 00:00:00

Gueu gueure caltez

 referentziak 2024/05/25 - 00:00:00

2013an Juan Garziak jada ez du aipatzen azentu normala nola soluzio sinple, erraz eta evidentea ki saihestu seinalizazio-arazo berdin-sinple bat

Genioen atzo ze: Puntu honetan gogoratu nahi genuké ondorengo aipua, non Juan Garziak (2013) ezin hobeto laburbiltzen duén arazoaren berezko izaera hutsala , esanez: ...arazoa intonazio berezi hori markatu gabe geratzea bada, zergatik ez dugu seinale berezi batez markatzen, eta kito? [Juan Garzia, 2013] Hortaz, zergatik ez dugu seinale berezi batez markatzen, eta kito? Ondo da, baina bigarren puntua dá: zéin seinale berezi? Zeren gauza da ze Juan Garziak bere 2013ko artikulu horretan ez dú jada soluziotzat aipatzen azentu normala (azentu akutua) baizik ... apostrofo bat ['] !! Aski litzateke, esate baterako, apostrofo bat ['] eranstea aditzaren aurreko hitzari ( edo, hobe, aditzari berari, aurrean ), hala seinalatzeko sintagma hori ez dela galdegai mintzagai baizik,... [Juan Garzia, 2013] Esan nahi baita ze 2013an Juan Garziak jada ez du aipatzen azentu normala nola soluzio sinple, erraz eta evidentea ki saihestu seinalizazio-arazo berdin-sinple bat , baizik ze mintzo da burúz... ... apostrofo bat ['] eranstea aditzaren aurreko hitzari ( edo, hobe, aditzari berari, aurrean ),.. [Juan Garzia, 2013]. Eta are askoz hobe (eta, gure ustez, are askoz aipagarriago ) iruditzen zaigú jartzea azentu normal bat gain aditza ki markátu optatiboki norabide rhematikoa (enfatikoa edo neutroa). [2367] [ > > > ]  balbula 2024/05/24 - 00:00:00

Contrara da informatzen, izanic euscaraz edo gaztelaniaz (behintzat an mass media)

 referentziak 2024/05/23 - 00:00:00

Arazoaren berezko izaera hutsala

 balbula 2024/05/23 - 00:00:00

Nondic othe da derivatzen "zuzkidura" hitz denganinoa?

 referentziak 2024/05/22 - 00:00:00

Juan Garzia (2013): "...arbitrariotasunak eragindako irakurketa-eta interpretazio-zalantza etengabea da eragozpenik handiena libretasun bridagabean."

 balbula 2024/05/22 - 00:00:00

Hori bái dela kodea aldatzea, hori bái dela kodea kentzea, larriki pobretuz kodea, larriki pobretuz hizkuntza, ezbidean barrena

 balbula 2024/05/21 - 00:00:00

Juan Garzia (1997): "Ez naiz noski notazio hori idazkera estandarrerako proposatzen ari, ..."

 balbula 2024/05/20 - 00:00:00

Juan Garzia-ren beste bi aukera grafiko desgaldegaitzaile

 balbula 2024/05/19 - 00:00:00

Ez da nahi erabili auquera informativo hobea, ohartuqui edo ohargabequi

 referentziak 2024/05/18 - 00:00:00

Gogoratuz Juan Garzia-ren azentu desgaldegaitzailea

 balbula 2024/05/18 - 00:00:00

Zerbitzari: "Arazo hori konpontzeko, Rubio jaunak proposatzen du tilde desgaldegaigarri batez markatzea Iparraldeko erabilera,..."

 balbula 2024/05/17 - 00:00:00

Baina noiz bilátu "igobide klasikoa" an Google, zér topatu dugu? Zero emaitza (aúrka "igoera klasikoa" kin 579 emaitza)

 balbula 2024/05/16 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz