Euskara

Hala an Pagel (2009) nola an Gell-Mann & Ruhlen (2011) nabari dá norabide orokor bat ti SOV (post) ki SVO (pre), zein azpimarratu beharko litzake gain bestelako aldaketa zirkunstantzialagoak

 balbula 2021/09/23 - 00:00:00

Eta kuantitatiboki? Nabari al da asimetria evolutibo hori aldé egoera derivatua? Zéin proportziotan ailegatu dira sintaxi indoeuroparrak ki "azken egoera derivatu praktikoki definitibo hori" (derived state: VSO/SVO pre) respektu "antzinako egoerakoak" (ancestral state: SOV post)?

 balbula 2021/09/22 - 00:00:00

Pagel (2009): "These intermediate states violate Greenberg's predictions but are short lived, ..." (egoera inharmonikoak liraké inestableenak)

 balbula 2021/09/21 - 00:00:00

... eta Pagel (2009): "Solid arrows indicate statistically supported evolutionary transitions, dashed arrows are not supported."

 balbula 2021/09/20 - 00:00:00

Baina, justuki segun Gell-Mann & Ruhlen (2011), ez da batere tipikoa hitz-ordena aldatzeá ti SVO ki SOV azpi baldintza naturalak ("natural drift without diffusion")

 balbula 2021/09/19 - 00:00:00

Aurrena, kontuz aztertu behar da evidentzia enpirikoa

 balbula 2021/09/18 - 00:00:00

Baldintza orokorretan, esaldia ez da orohar muntatzen afin aurreikus dadin zeozer (adibidez aditza), baizik lor dadin eraginkortasun komunikatibo maximoa, kokátuz justuki mezuaren parte rhematikoena eta aurrikusgaitzena an posizio interpretatiboki abantailatsuena, zein den bukaera

 balbula 2021/09/17 - 00:00:00

Hurrenkera burulehen-progresiboa dá diskursiboki askoz sendoagoa (finean koherenteagoa) zein bere kide buruazkena

 balbula 2021/09/16 - 00:00:00

Buru sintaktikoak ez du behar bere osagarria hainbeste nola osagarriak bere burua (horra hor azkenburuko iturria e asimetria funtzionala arten ordena burulehenak eta buruazkenak)

 balbula 2021/09/15 - 00:00:00

Baldintza orokorretan, mezu-jasotzaileak orohar nahiago du ziurtasuna (sintaktiko-interpretatibo-expresiboa) ezez aurrikuspena

 balbula 2021/09/14 - 00:00:00

Irekitasuna dá propietate diskursibo bat zein dén derivatzen ti koherentzia

 balbula 2021/09/13 - 00:00:00

Irekitasuna = Expansibitate koherentea (halako expansibitatea bái dela askea)

 balbula 2021/09/12 - 00:00:00

Duanmu (2007) dú lotzen bere azentu-araua ("Non-head Stress rule") kin Shanon-en informazio-teoria bidéz bere "Information-Stress Principle"

Duanmu (2007) dú lotzen a indar prosodikoa zein hitzek jasotzen duten an diskursoa eta hitz horien karga informatiboa , bidéz bere printzipioa e azentuazio informatiboa (Information-Stress Principle): Duanmu dú explizituki erlazionatzen bere printzipio hori kin Shanon-en (1948) lana , non hitzen informazio-karga lotzen zen kin euren probabilitatea ki agertu an diskursoa: Bereziki interesgarria iruditzen zaigu azken puntu hori (b puntua), non, modu orokor batean, lotzen dirá ez soilik hitzak (a puntua), baizik-ere posizio sintaktikoak (nola demagun, buruak edo ez-buruak) kin euren informazio-karga tipikoa : b. The more possible words there are for a given syntactic position , the less probability each word has , and the more infonnation load it has for that position . [Duanmu, 2007] Modu horretan, Duanmuk azaldu ahal du bere 1990ko araua e azentuazioa an ez-buruak (Non-head Stress rule), zeintaz mintzatu ginén adibidez hemen : Duanmu finean ematen ari da azalpen funtzional bat ki bere araua e 1990: izan ere, indar prosodikoa kokatuko litzake an ez-buruak zeren ez-buruak expanditu ahal dira , eta expanditu ahal dira hainbeste nola nahi den , halan-ze euren aukera-kopurua an diskursoa dén ezmugatua , eta hortaz, aukera horietako bakoitzak izanen luké probalitate gutxi ki agertu , bide horretatik apórtatuz informazio erlatiboki gehiago zein buruek, eta jásoz indar prosodiko erlatiboki handiagoa .  balbula 2021/09/11 - 00:00:00

Diskursoa (zeinen helburua baita informazio berria ematea an modu eraginkorra) edozein registrotan hobe doa (jarraituago, koherenteago, matizatuago, aberatsago eta efektiboago) noiz erábiltzen sintaxi burulehena

 balbula 2021/09/10 - 00:00:00

Pausa/duda planifikatzaile gehiago eta behartuagoak, bapatekotasun gutxio matizatua bai informatiboki eta baita intonatiboki ere

 balbula 2021/09/09 - 00:00:00

Teknologia sintaktiko progresibo-koherentea dá orohar abantailatsuagoa gana mezu-emaileak eta mezu-hartzaileak azpi baldintza komunikatibo orokorrak

 balbula 2021/09/08 - 00:00:00

Hoeks (2016): "..., while at the same time expressing these available parts creates more time to retrieve less accessible information."

Dio Hoeks-ek gain eskuragarritasuna e informazioa bitárten komunikazioa (an bere lan jada aipatua , 2016), zeintaz mintzo ginén atzo : Accessibility can be defined as the ease with which a concept or word can be accessed frorn our mernory (Ariel, 1999) and subjects are often claimed to be highly accessible , ... [Hoeks, 2016] Orohar, informazio thematikoagoa , edo nahiago bada referentzialagoa , izaten dá eskuragarriagoa an memoria e partehartzaileak an prozesu komunikatiboa ezez informazio rhematikoagoa , gutxio referentziala , zeintara zuzentzen ditugun gure ahalegin komunikatiboak , eta zeintan, mezua minimoki akontextuala bada , bukatu nahi genuke gure esaldia kin intonazio ondo egokitu bat : Because language production is an incremental process (Levelt, 1989), it is easier for the speaker to formulate utterances in which less accessible information is expressed later on in the sentence ; ... Hori ez da informatiboki onena soilik zeren evitatzen baitira atzerakarga informatiboak , zein evidenteki diren guztiz kontrarioak ki diskurso progresiboa) baizik-ere zeren ekidinen baitira atzerakarga intonatibo expresiboak , zein dirén sotilagoak zein aurreko horiek, baina, finean espezie berekoak , lausótuz edo are totalki ezabatuz a efektibitatea e mezua. Amaitzeko, azpimarratu ze goragoko aipu horretan ondo adierazten da zér esan nahi dugun noiz mintzo garen buruz pausatasun edo reflexibitate handiagoa an diskurso progresiboa: ..., while at the same time expressing these available parts creates more time to retrieve less accessible information . Horixe.  balbula 2021/09/07 - 00:00:00

Hortxe dago gakoa e asimetria arten sintaxi burulehena eta buruazkena azpi baldintza orokor-landuak: euren kontrako norabide expansiboa

 balbula 2021/09/06 - 00:00:00

Duanmu (2007): "The syntactic non-head has a deeper structure because it is phrasal in nature and can expand. In contrast, the syntactic head is a word (or a morpheme ), which cannot expand."

Gaurko sarreran fokalizatu nahi genuke gure begirada gain herenegungo aipuko azken esaldia, non Duanmu-k (2007) zioén: The syntactic non-head has a deeper structure because it is phrasal in nature and can expand . In contrast, the syntactic head is a word (or a morpheme ), which cannot expand . [Duanmu (2007) buruta Duanmu 1990] Bai, osagarriak dirá sintagmak an natura ( phrasal in nature ), sintagmak zein expanditu daitezke bidéz beste azpisintagma batzuk non egonen diren beste azpiosagarri batzuk zeinen buruan izanen dugún azken osagarri bat, osagarri sakonena , zein sintaxi diskursiboki-buruazkenetan kokatuko da an hasiera e esaldia, eta sintaxi diskursiboki buruazkenetan an bukaera . Expansio hori gertatzen bada aurrerantza (nola gertatzen den an sintaxi burulehenak) ordezta atzerantza (nola gertatzen den an sintaxi buruazkenak), daukagú irekitasun sintaktiko-expresiboa, zeren mintzatu ahala joan gaitezke eraikitzen, pausatuki, osagarri gerota rhematikoagoak , gerota xeheagoak gain parte thematikoa (edo thematikoagoa) zein jada joan garen finkatzen an hasiera e esaldia.  balbula 2021/09/05 - 00:00:00

Cinque (1993) gain foku zabala: "The focus of IP is any constituent containing the main stress of IP, as determined by the main stress algorithm"

Atzokoan genún amaitzen gure sarrera esánez ze: ... (ari gara gain kokapena e azentu nuklearra, zein egon behar da barné foku zabal bat zeinen hedadura, ikusten denez, beste kontu bat da). Eta baita ikusten genuen nóla Arantzazu Elordieta ( an bere tesia titulatzén "Verb movement and constituent premutation in Basque, 2001:131-132) mintzo zitzaigun buruz ... ... the typical pattern observed in ' wide focus ' [gure 'foku zabala'] utterances in many languages , as discussed in Cinque (1993) and Zubizarreta (1998), namely, that under the same neutral focus intonation , all of the constituents of a sentence can be interpreted as focus . [Elordieta, 2001] Jarraian, Elordieta (2001) digu gogoratzen nóla Cinque (1993) dún erlazionatzen azentu neutroa (nuklearra) eta foku zabalaren hedadura : The focus of IP [Inflectional Phrase, esan nahi baita esaldia ] is any constituent containing the main stress of IP , as determined by the main stress algorithm [Cinque, 1993] Genioenez, gauza bat dá azentu nuklearra , eta beste bat noráino hedatzen den foku zabala zeinen barruan dén azentu nuklear hori .  balbula 2021/09/04 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz