balbula

Eta nóla pasatu zén ti "deuk" i "deusk"?

 2023/06/10 - 00:00:00

hark hura hiri: "da-ra-u-k/n" → "da-u-k/n"

 2023/06/09 - 00:00:00

Konsulta daigun Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (ti Euskaltzaindia)

 2023/06/08 - 00:00:00

Eta nóla sortu zen 3. personako alokutiboa?

 2023/06/07 - 00:00:00

Analogiaz ti 3. personako alokutiboa: "dxeutzák / dxeutzaná"

Galdetzen genuén atzo : Nóla heltzen da ti: - deusk / deuná harik eta: - dxeutzúk / dxeutzuná ? zeini Josu Lavin-ek erantzun: dxeutzak & dxeutzana adizkietaric dxeutzuk & deutzuna adizquietarat. Erraz! Bai, hala da. Nolabait esanda, lehengo eredu zaharragoa ( ez zaharrena ) bazter uzten da: - deusk / deuná eta analogiarako aukeratzen da 3. pesonako alokutiboa: - dxeutzák / dxeutzaná nondik zuzenean sortzen dá gure 2. personako alokutiboa . Irizar-ek dio: Holaxe .  2023/06/06 - 00:00:00

Nóla heltzen da ti "deusk / deuná" harik eta "dxeutzúk / dxeutzuná"?

Gaurkoan soilik galdetu nahi genuké: Nóla heltzen da ti: - deusk / deuná harik eta: - dxeutzúk / dxeutzuná ?  2023/06/05 - 00:00:00

Eta 'deusk / deuna' (A) zaharragoak zein 'dxeutzúk / dxeutzuná'

Atzokoan ikusten genuen nóla datu hauetatik: - deutzú (A, E) - dotzú (E) ondorioztatzen zén ze 'deutzú' zén zaharragoa ze 'dotzú' . Eta, baita datu horietatik, ondorioztatu ahal da ze: - deusk / deuna (A) dirá zaharragoak zein euren ondorengo: - dxeutzúk / dxeutzuná  2023/06/04 - 00:00:00

Adibidez, 'deutzú' zaharragoa ze 'dotzú'

 2023/06/03 - 00:00:00

Pasa den mendean, Lekeition erabili dira bi modu diferente ki esan "hak hiri"

 2023/06/02 - 00:00:00

Horrá Lekeitioko paradigma tripersonal osoa korrésponditzen i "hark hiri dxeutzuk"

Eta mintzatuz gain Lekeitioko aditza : - hark hiri dxeutzuk horrá orainaldiko laguntzaile horren paradigma tripersonal osoa ( klikatu gain irudia ki ikusi hobeto, ): non nabarmendu dugú gure intereseko forma pseudo-alokutibo hori .  2023/06/01 - 00:00:00

Nabigatu euskaraz