balbula

"zein" konparativoa dá subordinatzaile bat

 2019/07/11 - 08:40:04

"bardin zeinda..."

 2019/07/11 - 08:40:04

Defektuz, "zein" monosilabikoa

 2019/07/11 - 08:40:04

"zein" konsekutivoa vs "zein "erlativoa: beste pausutxo bat

 2019/07/11 - 08:40:04

zein txoria lez = zein txorija

Azkenaurreko sarreran ikusten genuen estruktura bat non batzutan erabili " zeinda... " prepositiboa gehi " ...legez " postpositiboa, biak batera , eta beste batean erabili " zeinda... " soila . Orain ikusi behar dugu beste antzeko erabilera bat non, batean agertzen dira elkarrekin " zein... " prepositiboa gehi " ...lez " postpositiboa, biak batera , eta beste batean " zein... " soila , biak ere konparatiboak : 6. Como. v. bezala. Onek esan ta ister urkulu / jarri zan txarri ganian, / zein txorija juan zan egan / Jaunen Jauregira artian . Ur PoBasc 206 (Azc PB 329 zein txoria lez ).[OEH] Eta, bide batez, ezin liteke esan ze konparagaia ( txoria ) luze edo konplexua denik .  2019/07/11 - 08:40:04

"lur gogorra zeiñ arria" edo "lur zall zeñ arria"

 2019/07/11 - 08:40:04

Estruktura konparatibo bereziki interesgarriak kin "zein"

Beste sarrera batean mintzatuko gara buruz atzoko komentarioa e-Txopi (ikus hemen ), berdin nola beste batean ere mintzatuko gain aspaldiko komentarioa e-Gilen (ikus hemen ), baina orain jarrai gaitezen lantzen ildoa e-baliabide konparatiboak kin " zein " partikula. Izan ere, bádira zenbait estruktura konparatibo kin " zein ", zein katalogatu daitezke nola bereziki interesgarriak zatio euren moldaera, eta nondik akaso atera daitezke intuizioak buruz sorbidea e-estruktura konparatibo horiek: "En los comparativos de igualdad , hace oficio de ' cuan '. Mendixa ederra, zeiñ itxas-ondua , [...] la montaña es tan agradable como las playas" Etxba Eib. " Basuan, zeiñ ederra kerizia, karzelan euzkixa, [...] tan agradable como la sombra en el monte, es en la cárcel el sol" Ib. [OEH] Fijatu gaitezen orain an bigarrena (" Basuan, zeiñ ederra kerizia, karzelan euzkixa, [...]"), non aurrenik agertzen zaigu a-perpausa kin " zein " (" Basuan, zeiñ ederra kerizia,... "), akaso erakutsiz jatorri exklamativo bat (" Basuan, zeiñ ederra kerizia!,... "), nahiz orain intonatuko da era atonoago batez ; eta bigarrenik, koma baten ostean, datorkigu osagai konparatua (... , karzelan euzkixa, ). Eta hor, besteak beste , izango genuke jatorri exklamativo a afin azaldu sorrera e-halako konparazioak. Bestalde, eramanez " zein "-perpaus konparatiboa ki bukaera e-esaldia, agertuko zaigu a-eredua zein agertu an goiko lehenengo adibidea ( Mendixa ederra, zeiñ itxas-ondua , [...]): Karzelan euzkixa ederra, zeiñ kerizia basuan. Mendixa ederra, zeiñ itxas-ondua,... nondik pausutxu bat besterik ez da ki eman ondorengo konparatiboak ere: Karzelan euzkixa hain (da) ederra, zeiñ kerizia basuan. Mendixa hain (da) ederra, zeiñ itxas-ondua,... zein aipatuko an hurrengo sarrera .  2019/07/11 - 08:40:04

Ber logika komunikatiboak berekin dakartza antzekotasun estrukturalak, antzeko evoluzioak, antzeko garabideak

 2019/07/11 - 08:40:04

"zeinda..." an desberdintasunezko konparazioak

Eta jarraituz kin " zeinda... " aldaera konparatiboa, ikus ditzagun orain ondorengo erabilerak non partikula horrek adierazi desberdintasuna : ( En comparativas de desigualdad ). Que. Gizon dan partez [dauka gloria] andiagoa zeinda bestek edugi alleian . Cap 33. Guztiz oba leuke Heibarrek / burdiña sein da erurra, / baita kapa euna negura . BBizk 31. non ikusten da ze " zeinda... " (hala nola " zein... ") berdin erabil liteke ki aurkeztu perpausezko konparagai bat (" zeinda bestek edugi alleian ") nola-ere izen sinple bat (" sein da erurra ").  2019/07/11 - 08:40:04

"zeinda ez..." = "ezen ez..." = "ezez..."

Jarraituz kin konparazioak e-desberdintasuna, ikus ondorengo erabilera ere, non " ez " gaineratu egiten zio ki " zeinda " konparatiboa, osatuz " zeinda ez... " kontrastiboagoa : ( Con negación expletiva ). Oba da bada zerbait luzatu estudijuetan, zeinda ez arin aringa ordendu . JJMg BasEsc 218. Naijago dot ill, ta sepulturaan sartu, zeinda ez ausi Jangoikuaren agiñduba . Ib. 143. [OEH] Azken erabilera horretan, " zeinda ez... " partikulak jokatzen du ber papera nola adibidez " ezen ez... " baliabideak edo " ezez... " kontrakzioak an ber erabilera.  2019/07/11 - 08:40:04

Nabigatu euskaraz