Matzorrianori kendute

Matzorrianoanak

Kristeleko lurrune

Eulidxek egun biko bizidxe dekola dinourie, laburre, lata handidxe emon baie segiden tragauten da. Inoz pensau dozue ze ixingo littiken egin biko bizidxe bazeneuko? Zer egitteko denborie eukingo zenduke? Ba, gulangoak, bentanak lausouten doguzen lurrunok ondino gitxiago bizi gara, ordutxu batzuk, minutuek batzuetan, segunduek be bai… Ta halango bizi laburrien gauze bakarra egitten dogu, hanka bikoeri epeltasune sentiduazo. Hanka bikoan begidxek ikusten dau epeltasune, hankako puntek ondino hotzittute dagozela. Lausoak ikusi ta pensaten dau “han ostien beroa”, “hamen kristelan ostien epela”. Ta ensegiden umie arrimauko jaku, ta atzamarran puntie lapizero egindde dibujaten hasiko da, ta ure egitten hasiko da, atzamarran arrastrotik ure jausiko da tantoetan, ta kristela ikusi egin gure ixingo dau, ta kristelan ostien dagoena ikusteko deretxo guztidxe dekola sentiduko dau ta rebuelta baten atzamarrak ta esku guztidxe be atakera botako doskuez, gu lurrunok klaseko kontrarioak ixingo bagiñakezen modure, gu kendu arte borrokan.. ta euli baten modure joango gara… ta jaidxoko dira barridxek… edo ez. edo sartuko direz eulidxek, edo moskitoak, edo ez.  2015/03/05 - 15:53:05

Txakur periodistien smartphonea

Artxandako perreran ezetu gendun oin dala urte batzuk, txakurran bizitzie laburre ixiten dala ta pentsau ixin dogu gure lagune honezkeroan erretiraute ta kostako hotel baten-edo bizitten egongo zala. Baie, ez, ez dago erretiraute. Uriola.info-n perfila egin dauela ikusi dogu ta aspaldian ikusi barik gagozela kontaktue egitteko aprobetxau dogu. Ta esan dosku bera txakurre ixen baino lehen periodistie dala, ta yake periodikuek ta halangoak krisi totalien dagozen, ta ETBn ta holangoetan txakurre dalez ezin da oposizinoetara presentau, ba ointxe ikusi dau okasinoa berak kontatekoak dekozenak kontateko. Ta esan dotzagu txakur baten ikuspuntuen iguel gauzek ez direzela ikusten Uriola.info-ko irakurliek ikusten dittuzen modure, ta baleikela beran notizidxek ez ixitie publikateko modukoak be (aspaldin ezetan dogu ba!). Ta kontestau dosku hori berak be badakidxela, ta badaki gaur egunien gauzek fotoakaz ta halangokoaz kontau behar direzela, eta egin dabela Leica zaharra aparkau ta akabuko generazinoko smartphonea erosi dau, ta horregaz ibiliko dala atzera ta aurrera ta ikusten dabena retratau ta komentaridxoa egin ta holantxik botako dabela. Ta esan dosku telefonoan modeloa ta dana, ta esan dotzagu ederto egin dabela, ta holantxik egiten direzela gauzek, ta despedidu egin gara. Ta ez dotzagu esan hori telefonoan bateridxe kakamokordoa dala ta egunien bi edo hiru biderrez kargaten ibili behar dala, ta jodiduten bada zerbitzu teknikokoak txotxolo batzuk direzela bez. Baie telefonoagaz hain pozik egon da ze...  2014/06/30 - 17:43:08

Balla beilegidxek

Jeneralmentien urtie almazen baten sartute pasaten dogu gehidxena, baie orain uden eukitten dogu manejoa. Gutako batzuk joaten direz kale galdu batera han erdidxen ifinitte trafikoa ebagitten-edo, ez da entretenidue ixiten egun guztidxe han bakarrik eguzkitten udeko beroagaz, baina trankile bai, ez badator baten bat kotxien edo motoan itsutute ta tragaten ez bazaitu, klaro. Beste batzuk ifinten gaittuez festak edo jentie batuten dan lekuen nun ibili leiken ta nun ez esateko. Hor entretenimiento gehidxago egoten da, bai, baina dana ez da ona ixiten be, e! Jentie asko badago estutu eta estutu ibilten gara, jo be egiten gaittuez, ta bota be bai, baie txarrena ez da hori, txarrena ixiten da gabien edo goixien ganera jausten/botaten jakun guztidxe: likidoa, solidoa ta gelatinosoa, ta hori gitxi bada, baten bateri ez bajako okurriduten gu hartu ta biajien eroatea, hau azkena entretenidua izan leike, baina ez dozu ondo jakitten zelan akabauko dogun. Asko apreziaten dogu entretenimendue bai, uden gehidxenbat, azken baten norbera joan ta etorri barik inok eroan ta ekarri bizi danak horixe gitxienez gure ixaten dau: bestiek entretenidutie.  2013/10/24 - 18:40:05

Asensorak ta arkue

Bizitze guztidxe emon dogu zazpi kalien ganien bata bestieri aittuten, goittik behera, Solokoetxeko eta Begoñeko asensorak, hortxe torre bi gorantza kabokenediko koheteak botateko torrean modukoak, Bilbon monumento ta ganera praktikoak. Narruzko karterako kobradoreak, behar dan modukoak, bista eleganteak goiko partetik, radioa ta txatxara asensoran barruen, bai.Baie azken urtietan emigrantiek etorri jaskuz, gure beharra, betikoa, egiten darie, modernoak eurak, garbidxek, ta aiuntamentuek pagaute, debalde jentientzat. Ifini dituez asensorak Prinen, Iturribiden, Uribarrin, Zurbaranen ta halangoetan, ta gero halango eskalerak kortinglesekoan modukoak be bai, Solokoetxen ta Uribarrin porrejenploan. Metroko asensorak ta eskalerak kontau barik, klaro.Gu bitartien hortxe, goiko partetik bista ona dekogu ta dana ikusten dogu, ta ganera ederto entzuten dozagu batak bestieri Mallonatik Solokoetxera, ta tertuliatxuak eitten doguz arrasti partien kafean orduen. Ta berbaz berba geure balkoitik konklusinoak atara doguz, behin gure kobradore batek leiduten zoan nobela baten pasau zana dago pasaten: baten batek pensau dau zaharrak apurke-apurke garibututen joan behar direzela, asko gara, pensinotan gastue ta ganera pinta txarra emoten dogu, ifiniko dituez barriak, lustrosoak ta modernoak ta gu ustelduten itxi ta kendu. Ez dozue sinistuko iguel, pensauko dozue grilaute gagozela, baie zuek ez zenduzen entzun San Mamesek arkuen gedarrak ta negarrak gure modure, lagunok.  2013/10/24 - 18:40:05

Ranpa ranpantie

Hamen ingeruen aldatza gauze naturala da, euridxen moduko tipikoa edo kamino erdidxen pegaute dagozen txiklien estiloko konstantie. Aldatza dekogu edonora goazela, orain beherantza bueltan gorantza, bizitzien antzera, iguel-iguela. Aldatza gauze handidxe da ba, geure-geurie ta kultural-kulturala, ta horrek esan gure dau aldatz gora ta behera egitteko deretxoa mundu guztidxek euki behar dabela. Orduen oin dala urtetxu batzuk -aldatzan inbentoak dekozenak baino asko-asko-asko gitxiago- hasi zirien aldatza disfrutetako modue daneri emoteko aparatoak ifinten: asensorak, eskailera kortinglesekoak ta funikularrak be bai. Baie horreik jentie ibilten zan lekuetan ifiten zirien gehien baten. aldatz mainstreametan-edo. Badirez aldatz minoritarioak be, kultokoak esaten daurie batzuek. Ta hareitan asensora ta halango inbentoak karuek direlez ta ganera ez direlez ikusten, ba zozer ifini behar da ta egiten direz ranpak eskaileran edo aldatzan ondoan. Ta hortxe nago ni, aldatz minoritario baten erdidxen, ranpa eder garbidxe, barandilien kromauak dir-dir barri-barria lez, dandy baten modura elegante ta estiloso aldatzan erdidxen. Nezesidadie dekonari zerbitzue emoten gusture, ta nezesidaderik ez dekonari neure brillo ta glamourragaz gora ta behera paseotxu bat suabe suabe emoteko gonbitie egitten, aldatzan gustu ta zapore guztidxek gozaten ta saboreaten. Kulturen danik eta espresinorik handidxena hau ez bada ba!  2013/10/24 - 18:40:05

Orri freskoak

Berde-berde gatoz aurten, kostau jaku baina hasi gara arbolan arramatan ta kamino baztarreko hormatan urteten, ta aurton fresko-fresko, berde, pozik. Ure bota dabela, ure ta ure, ez dabela atertu, ta hotza be egin dabela, Sanjuanak arte hotz, bai. Baie badakizue horreik penak onerako be badirezela, ta horren konture arbolak, bedarra, basoa ederto baten paraten direz eguzkitxuek bero apur bet emoten hasten dan orduen. Ta pozik gatoz orri-bedarrok, lorak be alegridxe itzela dakarre, eguzkidxek urten ta hantxe danak pozik, zuek be bai. Ez, ala? Baietz! Baietz ba! Udie, eguzkidxe, alegrie, festak, umorie... dana dator orain. Beittu, porrejenploan, gu, Txurdinagako parkien, hamen hasi gara danok traje barridxek luziduten, berdien klase guztidxek bistan, loran koloriek be danerikoak, elegantzia, marabilie oin paisajie ta jentie. Hain egon behar gara elegante ta eder ze esan doskue Aiuntamientokoak zozer pensaten dabizela hona gurera jentie bisitan parrastadan bialduteko. Guguenheim baino famosoagoak egin behar gara ba!! Hau poztasune! Jentieri primaberako berdetasune gozateko modue emotie, barretxuek, umiek olgetan, jentie eguzkitten oin keixpien gero.... Musikie behar dogu zelebrateko. Aitu! Musikie ifiniko doskue ba! Hortxe datoz kamioiek ta makinek eszenaridxoa ipintten. Oleeeee! Bibabilbao!  2013/10/24 - 18:40:05

Balkoiko banderie

Urtebetie joan da. Ez dot ondo ikusten beherantza eta ezin dot ondo kontau, dozena bat piso kalkulaten dot. Hemen nago ordutik, eskegitte. Hautsek tapaute, kakaztute eta koloriek eguzkidxek janda. Pisu altuetan eguzkidxek ondo emoten dau, e! Akorduen dekot ordukoa. Maietza, eguzkidxe egiten zoan ta kuadrila potentie gintzezan orduen. Bentana-balkoietan banderak apuntapalan, danien. Primaberako alegrantzidxe egoten zan bazter guztidxetan, danien. Pentsaten hasi nintzen orduen. Zer dala ifini gaittue hamen ba? Primaberie, eguzkidxe, jentiek halango poztasune. Primaberako rituala ixin behar da hau ba. Zuridxe ixingo da garbittasunen kolorie, bai, edurre urtu, ure zenbatgure, asko, dana garbituten. Ta gorridxe? Eguzkidxe ete da? Baleittike, berotasune, eguzkidxe. Ederra hau festibala ba. Hamendik goittik ederto baten ikusiko da dana dalakoa ganera. Ze, segurutik zozer egingo daurie ta hametik behetik pasau beharko da. Pentsaten dot. Tira, halantxe pentsau noan, pentsau. Joan ziren egun batzuk aste bi, egun beten astrapala baten ostien triste parau zan jentie derrepentien. Lehengo kantuek ta brinkoak parau. Handik egun gitxire barrez, atzera hasi zirien brinkoak ta astrapalak. Egun batzuk holan. Ta aurrekoan modure, atzera egun baten astrapala derrepentien parau zan. Kitto. Alegrantzia atzera etorko da egun batzuetan, pentsau noan. Baie oingoan ez. Egunek joan zirien, banderak kentzen hasi zirien, udako eguzkidxe, neguko haiziek, edurre be bai... bakarrik lotu nintzen hilabetietan. Negue joan dala emoten dau, ta primaberako festie atzera hasi deittela deseaten nago, koloriek ixertuko jataz barriro, ta poztasuna ikusiko dot hamabi pisu beherago. Laster baten.  2013/10/24 - 18:40:05

Asensorak ta arkue

Bizitze guztidxe emon dogu zazpi kalien ganien bata bestieri aittuten, goittik behera, Solokoetxeko eta Begoñeko asensorak, hortxe torre bi gorantza kabokenediko koheteak botateko torrean modukoak, Bilbon monumento ta ganera praktikoak. Narruzko karterako kobradoreak, behar dan modukoak, bista eleganteak goiko partetik, radioa ta txatxara asensoran barruen, bai.Baie azken urtietan emigrantiek etorri jaskuz, gure beharra, betikoa, egiten darie, modernoak eurak, garbidxek, ta aiuntamentuek pagaute, debalde jentientzat. Ifini dituez asensorak Prinen, Iturribiden, Uribarrin, Zurbaranen ta halangoetan, ta gero halango eskalerak kortinglesekoan modukoak be bai, Solokoetxen ta Uribarrin porrejenploan. Metroko asensorak ta eskalerak kontau barik, klaro.Gu bitartien hortxe, goiko partetik bista ona dekogu ta dana ikusten dogu, ta ganera ederto entzuten dozagu batak bestieri Mallonatik Solokoetxera, ta tertuliatxuak eitten doguz arrasti partien kafean orduen. Ta berbaz berba geure balkoitik konklusinoak atara doguz, behin gure kobradore batek leiduten zoan nobela baten pasau zana dago pasaten: baten batek pensau dau zaharrak apurke-apurke garibututen joan behar direzela, asko gara, pensinotan gastue ta ganera pinta txarra emoten dogu, ifiniko dituez barriak, lustrosoak ta modernoak ta gu ustelduten itxi ta kendu. Ez dozue sinistuko iguel, pensauko dozue grilaute gagozela, baie zuek ez zenduzen entzun San Mamesek arkuen gedarrak ta negarrak gure modure, lagunok.  2013/09/23 - 12:43:03

Balla beilegidxek

Jeneralmentien urtie almazen baten sartute pasaten dogu gehidxena, baie orain uden eukitten dogu manejoa. Gutako batzuk joaten direz kale galdu batera han erdidxen ifinitte trafikoa ebagitten-edo, ez da entretenidue ixiten egun guztidxe han bakarrik eguzkitten udeko beroagaz, baina trankile bai, ez badator baten bat kotxien edo motoan itsutute ta tragaten ez bazaitu, klaro. Beste batzuk ifinten gaittuez festak edo jentie batuten dan lekuen nun ibili leiken ta nun ez esateko. Hor entretenimiento gehidxago egoten da, bai, baina dana ez da ona ixiten be, e! Jentie asko badago estutu eta estutu ibilten gara, jo be egiten gaittuez, ta bota be bai, baie txarrena ez da hori, txarrena ixiten da gabien edo goixien ganera jausten/botaten jakun guztidxe: likidoa, solidoa ta gelatinosoa, ta hori gitxi bada, baten bateri ez bajako okurriduten gu hartu ta biajien eroatea, hau azkena entretenidua izan leike, baina ez dozu ondo jakitten zelan akabauko dogun. Asko apreziaten dogu entretenimendue bai, uden gehidxenbat, azken baten norbera joan ta etorri barik inok eroan ta ekarri bizi danak horixe gitxienez gure ixaten dau: bestiek entretenidutie.  2013/07/22 - 13:28:08

Orri freskoak

Berde-berde gatoz aurten, kostau jaku baina hasi gara arbolan arramatan ta kamino baztarreko hormatan urteten, ta aurton fresko-fresko, berde, pozik. Ure bota dabela, ure ta ure, ez dabela atertu, ta hotza be egin dabela, Sanjuanak arte hotz, bai. Baie badakizue horreik penak onerako be badirezela, ta horren konture arbolak, bedarra, basoa ederto baten paraten direz eguzkitxuek bero apur bet emoten hasten dan orduen. Ta pozik gatoz orri-bedarrok, lorak be alegridxe itzela dakarre, eguzkidxek urten ta hantxe danak pozik, zuek be bai. Ez, ala? Baietz! Baietz ba! Udie, eguzkidxe, alegrie, festak, umorie... dana dator orain. Beittu, porrejenploan, gu, Txurdinagako parkien, hamen hasi gara danok traje barridxek luziduten, berdien klase guztidxek bistan, loran koloriek be danerikoak, elegantzia, marabilie oin paisajie ta jentie. Hain egon behar gara elegante ta eder ze esan doskue Aiuntamientokoak zozer pensaten dabizela hona gurera jentie bisitan parrastadan bialduteko. Guguenheim baino famosoagoak egin behar gara ba!! Hau poztasune! Jentieri primaberako berdetasune gozateko modue emotie, barretxuek, umiek olgetan, jentie eguzkitten oin keixpien gero.... Musikie behar dogu zelebrateko. Aitu! Musikie ifiniko doskue ba! Hortxe datoz kamioiek ta makinek eszenaridxoa ipintten. Oleeeee! Bibabilbao!  2013/06/27 - 19:12:02

Nabigatu euskaraz